Hà Tĩnh đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP

Ngày 22/9, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) Hà Tĩnh tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP lần thứ nhất năm 2019.

Đợt 1 năm 2019, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đánh giá 17 sản phẩm

Phó Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP - Chánh Văn phòng NTM tỉnh Trần Huy Oánh cho biết, năm 2018, tỉnh đã chọn và hỗ trợ xây dựng 6 sản phẩm điểm để rút kinh nghiệm, triển khai diện rộng.

Phó Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP - Chánh Văn phòng NTM tỉnh Trần Huy Oánh khai mạc buổi đánh giá

Qua hơn 1 năm triển khai thực hiện, chương trình đã có những thành công bước đầu, tạo sức lan tỏa rộng rãi. Các sản phẩm tham gia chương trình phát triển tốt và có những chuyển biến rõ rệt về chất lượng cũng như mẫu mã, hệ thống nhận diện thương hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm…

Năm 2019, toàn tỉnh có 112 sản phẩm đăng kí tham gia chương trình OCOP. Trong đó, có 88 sản phẩm đủ điều kiện tham gia chương trình.

Có 17 sản phẩm thuộc 7 huyện được Hội đồng phân hạng, đánh giá

Nem chua Ý Bình là một trong 17 sản phẩm được Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm đợt này

Tại buổi đánh giá, các chủ thể có sản phẩm trình bày, giới thiệu trước Hội đồng. Sau đó, Hội đồng đánh giá thảo luận, chấm điểm sản phẩm theo các tiêu chí của Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP.